Kaip rusija naudodamasi bendruomenėmis stabdo Lietuvos atsinaujinančios energetikos plėtrą? Konkrečios situacijos (2024)

Skaityta:151

Spausdinti 🖨 PDF 📄

Kaip rusija naudodamasi bendruomenėmis stabdo Lietuvos atsinaujinančios energetikos plėtrą? Konkrečios situacijos (1)

Apie tai, kad rusijai nepatogi Lietuvos energetinė nepriklausomybė, nesbūtent per energetiką valstybę kontroliuoti yra lengviausiai, kalbama visur.Vis dėlto ne visada pasitelkiami konkretūs pavyzdžiai, kaip rusija jau nevienerius metus bando stabdyti atsinaujinančios energetikos plėtrą Lietuvoje,todėl bendruomenėms tokius priešo žingsnius atpažinti yra sudėtinga.

„Siekdama politiniųtikslų Rusija nevengia naudotis turimais svertais energetikos sektoriuose.Tikėtina, kad Rusijos režimo atstovai, norėdami išlaikyti infrastruktūrossąsajas su Baltijos šalimis, artimoje perspektyvoje ieškos būdų daryti įtakąBaltijos šalių elektros sistemų sinchronizacijos klausimais. Jie bandys megztinaujus ir pasinaudoti esamais ryšiais su Baltijos šalyse veikiančiais lojaliaisenergetikos sektoriaus atstovais, stiprins lobistinius veiksmus ESinstitucijose ir manipuliuos Baltijos šalių elektros sistemų išankstiniuatjungimu nuo BRELL žiedo“, – tokią įžvalgą Valstybės saugumo departamentaspateikė savo 2022-ųjų ataskaitoje.

Bet kaip tai atrodorealybėje? Kaip rusai bando stabdyti Lietuvos atsinaujinančios energetikosplėtrą? Per pastaruosius penkiolika metų pagaliai į ratus dešimtimsatsinaujinančios energetikos projektų buvo kaišiojami pasitelkiantbendruomenes. Vėliau buvo įrodyta, kad tai – ne nekalta susirūpinusiosbendruomenės veikla, o aiškiai iš rusijos atėjusių nurodymų vykdymas.

Tokios situacijos buvoapžvelgtos portale lrytas.lt:

Žygaičiai. „Chevron go Home“, „Chevron – von“ – tokiais plakataisįvairiuose piketuose kone per visus 2013-uosius mojavo Tauragės rajono Žygaičiųmiestelio gyventojai. Ir išties amerikiečių energetikos milžinė „Chevron“2013-ųjų spalį, taigi po metų gaišaties, atsiėmusi paraišką pasitraukė iškonkurso naftos ir dujų gavybos Lietuvoje licencijoms gauti. Netrukus Žygaičių bendruomenę aptemdėskandalas kilus įtarimui, kad bendruomenės vadovas ir kai kurie gyventojai ištuometinės įmonės „Lietuvos dujos“ gavo solidžias kompensacijas, – paaiškėjo, jogper jų žemę buvo nutiesti dujų tiekimo vamzdžiai. Tuo metu trečdalis „Lietuvosdujų“ akcijų priklausė Rusijos koncernui „Gazprom“. „Independence“.

Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo laivas „Independence“ Klaipėdos uoste prisišvartavo 2014-ųjų spalį, tačiau iki tol būtapolitinių aistrų ir dėl jo būtinybės, ir dėl jo kainos. 2014-ųjų pradžiojeSeime buvo sudaryta parlamentinė laikinoji komisija, kuri tyrė buvusioskonservatorių Vyriausybės veiklą energetikos srityje. Jos pirmininkas ArtūrasSkardžius tuo metu aiškino, kad laivas per brangus, o kai kurie sprendimai nevapriimti neteisėtai. Kodėl anuomet, prieš dešimtmetį, A.Skardžius priešinosi SGDterminalo statyboms? Tuo metu naujienų portalo 15min atliktas žurnalistinistyrimas paklojo faktus: A.Skardžiaus šeima turėjo energetikos įmonęBaltarusijoje, gavusią tos valstybės finansinį skatinimą. Šeimos bendrovėsprojektą finansavo Rusijos dujų koncerno „Gazprom“ bankas „Belgazprombank“.Politikas bylinėjosi su žurnalistais, kol 2019-aisiais Lietuvos aukščiausiasisteismas priėmė galutinį ir neskundžiamą sprendimą ginče ir konstatavo, kadžurnalistinis tyrimas buvo objektyvus ir teisingas.

Visaginas. 2015-aisiais LRT atliktas tyrimasatskleidė, kas pasistengė, kad Lietuvoje būtų organizuojamas referendumas dėlnaujos atominės elektrinės Visagine statybų. Tyrimas paliudijo apiebranduolinės energetikos Lietuvoje priešininkų sąsajas su Rusijos politikosvykdytojais Baltijos šalyse. Anuomet Seimas pritarė, kad reikia svarstyti, arskelbti referendumą dėl naujos atominės elektrinės statybos, nors referendumasprieštaravo jau galiojusiam Atominės elektrinės įstatymui ir šaliesKonstitucijai. Žurnalistai išsiaiškino, kad tuometis Valstiečių ir žaliųjųsąjungos vicepirmininkas Tomas Tomilinas, Seime patarinėjęs Antanui Baurai,kartu telkė pajėgas prieš atominę elektrinę. Jis kartu su Daugpilioorganizacijos „Kislorod“ lyderiu Nikolajumi Charlamovu 2015-aisiais organizavoir protesto žygį per Lietuvą, toks pat jis vyko ir Latvijoje.

„LitPol Link“. Tarpvalstybinė aukštosiosįtampos 500 MW galios 400 kV elektros oro linija nuo Elko Lenkijoje iki Alytausbuvo nutiesta atrėmus iššūkius. 163 kilometrų ilgio linija Lietuvoje sudaroapie 50 kilometrų – driekiasi Alytaus ir Lazdijų rajonuose. Ji buvo pradėtaeksploatuoti 2016-aisiais. Prasidėjus statyboms iki tol tylėję dzūkai pradėjoreikalauti, kad būtų keičiamas elektros jungties statybos ir eksploatavimoteritorijų statybos maršrutas. Lazdijų savivaldybė griebėsi veiksmų siekdamasustabdyti elektros linijos tiesimą rašydama laiškus valdžios institucijoms irargumentuodama, kad projektas pakenks gamtos ir istoriniams paminklams. Ginčaspersimetė į teismus, jų sprendimas nebuvo palankus savivaldybei.

Pagėgiai. 2011-aisiais dar vienas vėjojėgainių projektas susidūrė su trukdžiais Pagėgių savivaldybėje, Lumpėnuose.Gyventojams buvo pristatytas projekto planas, kuriame tikinta, kad jėgainiųatsiradimas nekenks apylinkėje įsikūrusių žmonių gyvenimo kokybei, tačiau taijų neįtikino. Bendruomenės ir verslo ginčas persikėlė į teismus, kurie 2013metais uždegė žalią šviesą vėjo jėgainių plėtrai šiame rajone“.

Dažniausiai manipuliuojama žmonių emocijomis

Apie tai, kaip rusijabando stabdyti Lietuvos atsinaujinančios energetikos plėtrą, pasisakė ir nevienas ekspertas. Portalui lrytas.lt politologas Marius Laurinavičius teigė,kad rusija, norėdama padaryti poveikį, manipuliuoja viskuo, kuo tik įmanoma, irtai daro nuolat kuo įvairiausiose srityse:

„Neverta abejoti tuo,kad ji manipuliacijoms panaudoja ir gyventojų bendruomenes, ypač tokiaisatvejais, kai projektai kertasi su jos interesais energetikos srityje“, –pabrėžė politologas Marius Laurinavičius. Jis ir pats yra atlikęs tyrimą,susijusį su amerikiečių įmone „Chevron“, – nuo politikams daromos įtakos ikimanipuliavimo Žygaičių bendruomene. „Dezinformacijai apie skalūnų dujasskleisti buvo naudojama klastotė – neva dokumentinis amerikiečių režisieriaussukurtas filmas. JAV teismai įrodė, kad dezinformacijai Rusija skyrė tam tikraspinigų sumas, filmui – taip pat“, – sakė M.Laurinavičius. Pasak jo, Rusijojeveikia specialios struktūros, kurios ne tik stebi, kas vyksta įvairiose šalyse,Lietuvoje – taip pat, bet ir analizuoja padėtį ir teikia pasiūlymus, kaippadaryti poveikį visuomenės nuomonei.

„Naudojama įvairitechnika, bet dažniausiai manipuliuojama žmonių emocijomis ir baime.Pasinaudojama ir mūsų valstybės institucijų daromomis komunikacijos klaidomis.Neatsitiktinai ir kai kurie Lietuvos politikai nuolat transliuoja mažųmažiausiai rusišką naratyvą prieš nepriklausomą energetiką“, – kalbėjo M.Laurinavičius.

Energetikos projektų stabdymas yra tam tikra rusijos kova prieš Lietuvą

Portalui lrytas.ltbuvęs energetikos ministras Arvydas Sekmokas sakė, kad jis įžvelgia dvipriežastis, kurios pastoja kelią svarbiems energetikos projektams Lietuvoje:„Viena jų – Rusijos bandymai sužlugdyti Lietuvos energetikos nepriklausomybędidinančius projektus: Visagino atominę elektrinę, Suskystintųjų gamtinių dujųterminalą Klaipėdoje, elektros jungtis su Lenkija bei Švedija, dujų jungtį suLenkija, taip pat skalūnų dujų gavybos projektą. Tai tam tikra Rusijos kovaprieš Lietuvą.

Kita priežastis –energetikos industrija. Energetikos projektai daugiau ar mažiau keičiakraštovaizdį, ir gyventojai priešinasi permainoms, ypač toms, kurios vykstaarti jų gyvenamosios vietos ir kurios turi vaizdinį bei psichologinį poveikį.Tačiau situacija keičiasi. Lietuvai yra svarbūs ne tik valstybiniai energetinėsnepriklausomybės projektai, bet ir atsinaujinančiųjų energijos šaltinių plėtra,juo labiau kad dar nėra įgyvendintas sinchronizacijos projektas, kuris turididelę svarbą Lietuvos energetiniam savarankiškumui.

Įgyvendinant atsinaujinančios energijos projektus negalima ignoruoti vietos bendruomenių – reikia su jomis tartis. Svarbu, kad įmonės galėtų įgyvendinti komercinius energetikos projektus, o kadangi jos siekia pelno, turėtų tartis ir tuo pelnu dalintis su bendruomenėmis, kurių teritorijoje projektai plėtojami. Galbūt tai galėtų būti išasfaltuoti žvyrkeliai, atnaujinta elektros linijų infrastruktūra, oro linijas pakeičiant požeminiais kabeliais, arba kaip nors kitaip prisidėta prie gyventojų gerovės.“

Užs. Nr. 103

Sending

Skaitytojų įvertinimas

5(1 įvert.)

Kaip rusija naudodamasi bendruomenėmis stabdo Lietuvos atsinaujinančios energetikos plėtrą? Konkrečios situacijos (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated:

Views: 6546

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.