Zero-emissiezone Scheveningen in 2026 op losse schroeven: 'Mogelijk meer tijd en maatwerk nodig' (2024)

Den Haag FM

11 mei, 16:30 4 minuten leestijd

Zero-emissiezone Scheveningen in 2026 op losse schroeven: 'Mogelijk meer tijd en maatwerk nodig' (2)

DEN HAAG - Het is nog onzeker of de invoering van een zero-emissiezone langs de Haagse kust in 2026 ingaat. Voor de grootste coalitiepartij D66 is dat jaar niet meer heilig. Die partij zegt dat onderzoeken duidelijkheid moeten bieden over de haalbaarheid van die startdatum. 'Als daaruit blijkt dat er meer tijd en maatwerk nodig is, dan moet je daar wel toe bereid zijn', zegt raadslid Yousef Assad.

Volgens D66 spelen die studies een cruciale rol in het beoordelen van de plannen voor de invoering van de milieuzone langs de kust. 'We doen die haalbaarheidsonderzoeken om te kijken of de omstandigheden zo zijn dat de zero-emissiezone helemaal kan worden uitgerold', zegt Assad tegen Den Haag FM. 'We voeren die onderzoeken niet voor niks uit en in het coalitieakkoord staat ook dat de invoering hiervan afhangt. Als dus blijkt dat er problemen zijn, dan moet de gemeente kijken wat wel kan en welk termijn daaraan verbonden is.

De uitbreiding van de zero-emissiezone leidt al langere tijd tot flinke discussies in de gemeenteraad. Het centrum van de stad is als eerst aan de beurt, daar gaat begin 2025 de zero-emissiezone in. Een jaar later moet de zone worden uitgebreid richting de kust in een gebied van Kijkduin tot en met Scheveningen, sprak de coalitie af.

Lucht- en natuurkwaliteit

De uitbreiding naar de kust gaat relatief snel. In de binnenstad hebben ondernemers vijf jaar de tijd gehad om zich aan te passen, maar de plannen voor de kust worden twee jaar voor invoering aangekondigd. Volgens Assad heeft dat te maken met de ernst van de zaak. 'Als je significante verschillen wil, moet je het vanaf die datum invoeren.'

Reden voor de snelle invoering is onder meer de luchtkwaliteit in Den Haag. 'We hebben een enorm vervuilde lucht', zegt Assad. 'De GGD heeft daar onderzoek naar gedaan en ademen in de stad staat gelijk aan het roken van vijf sigaretten per dag. Dat leidt tot gezondheidsschade en dat wil je beperken.'

Ook is de zero-emissiezone nodig om de kwetsbare duingebieden aan de kust te beschermen. 'Als we daar langere tijd van willen genieten, moet je wat doen aan de stikstofuitstoot. Het is dus goed voor de gezondheid en de natuur van de stad.'

Logistieke problemen

Hoewel Assad benadrukt dat de zero-emissiezone hard nodig is, heeft hij ook oor voor de kritiek en problemen van ondernemers. 'Er zijn terechte zorgen bij ondernemers en die moeten we serieus nemen', zegt het raadslid. 'We zien wel dat terechte zorgpunten ook worden verward met angstbeelden, daar moeten we waakzaam voor zijn.'

Assad ziet bij het bedrijfsleven twee grote zorgen. 'Ik hoor van veel ondernemers in de haven die graag willen verduurzamen, maar zij maken zich zorgen over de logistiek van en naar de haven', zegt hij. 'Horecaondernemers kunnen deze stap makkelijker maken: strandtenten hoeven niet bevoorraad te worden met smerige dieselwagens. Maar voor de visserij is die optie er nog niet. Zij zijn bang dat leveranciers uitwijken naar andere havens aan de Nederlandse kust.'

Zero-emissiezone Scheveningen in 2026 op losse schroeven: 'Mogelijk meer tijd en maatwerk nodig' (3)

Het andere probleem is het elektriciteitsnetwerk in Scheveningen. De netbeheerder Stedin heeft aangegeven dat in Scheveningen het elektriciteitsnet zo goed als vol zit. De vraag is groot en het wordt moeilijker om nieuwe aansluitingen aan te leggen.'

De problemen waar de ondernemers tegenaan lopen, zorgen er nu voor dat D66 een slag om de arm houden als het gaat om de invoering in 2026. 'Wij zijn bereid om te luisteren naar zorgen van ondernemers en wat daar speelt', zegt Assad. 'Als daaruit blijkt dat er meer tijd en maatwerk nodig is, dan moeten we daar wel toe bereid zijn.'

Frictie in de coalitie

De invoering van de zero-emissiezone zorgt voor frictie in de coalitie: Partij voor de Dieren en GroenLinks zien de zone graag in 2026 ingaan, maar CDA en DENK hebben hun bedenkingen. Assad hoopt dat de haalbaarheidsonderzoeken die nu lopen daarin de doorslag kunnen geven. 'De werkwijze van coalitie is niet 'het moet en het zal'. Dat betekent dat je heel goed moet kijken hoe je problemen gaat oplossen en welk termijn daaraan vast zit.'

Assad: 'Op dit moment zitten we in een zorgvuldig proces. In het coalitieakkoord staat dat er haalbaarheidsonderzoeken moeten plaatsvinden en de eerste onderzoeken zijn positief. Maar we moeten ook goed kijken naar toevoer en afvoer van de haven. Die onderzoeken zijn rond de zomer afgerond, daarna moeten we verder praten. Maar het moet wel allemaal op groen staan om deze stap te zetten.'

LEES OOK Verbod op vervuilende bedrijfsauto's langs Haagse kust, ontheffingen moeten ondernemers redden
Zero-emissiezone Scheveningen in 2026 op losse schroeven: 'Mogelijk meer tijd en maatwerk nodig' (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated:

Views: 5907

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.